Dataansvarlig

Øjenlægernes Hus er ansvarlig for behandling af dine personoplysninger.

Behandling af oplysninger

Øjenlægernes Hus fører journal over alle patientforløb. Vi følger Sundhedslovens bestemmelser og Sundhedsstyrelsens forordninger om journalføring.

I forbindelse med undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som patient, indsamler og behandler Øjenlægernes Hus en række personoplysninger om dig. I forbindelse med booking af tid hos Øjenlægernes Hus on-line via hjemmesiden, indsamler vi personoplysninger om dig.

I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan Øjenlægernes Hus behandler, bruger og videregiver dine personoplysninger.

Typer af oplysninger

Øjenlægernes Hus indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger om dig (i det omfang det er relevant for din behandling):

Almindelige kategorier af personoplysninger:

 • Der gemmes altid navn, adresse, mailadresse, telefonnr., personnummer og køn. Hvis relevant, noteres familierelationer (feks. Ved arvelige tilstande).

Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”):

 • Helbredsoplysninger (journaltekst, prøvesvar, synsfeltstests, billeder af nethinden, scanningsvar mv.). Hvis relevant for udredning og behandling noteres evt seksuelle forhold, race eller etnisk oprindelse.

Formål

Øjenlægernes Hus behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Øjenlægernes hus’s undersøgelser, diagnostisk og behandling af dig
 • Udarbejdelse af lægeerklæringer
 • Udarbejdelse af attester til brug for myndigheder, forsikringsselskaber mv.
 • Kommunikation med eller henvisning til andre sundhedspersoner, læger, sygehuse eller sygehuslaboratorier
 • Medicinordinationer, herunder udstedelse af recepter
 • Indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser
 • Indberetning af laboratorieprøver til sygehuslaboratorier
 • Afregningsformål
 • Via hjemmesiden til brug for din booking i vores kalendersystem

Vores forpligtigelser

Øjenlægernes Hus overholder de forpligtigelser, som lovgivningen giver os. Dette omfatter:

 • Overholde vores forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder relevant sundhedsretlig lovgivning, EU’s databeskyttelsesforordning og databeskyttelsesloven.
 • Dokumentationspligt
 • Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen
 • Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder men ikke begrænset til at hindre uautoriseret adgang til systemer og oplysninger, hindre modtagelse eller distribution af ondsindet kode, standsning af overbelastningsangreb (denial-of-service-angreb) og beskadigelser af computersystemer og elektroniske kommunikationssystemer
 • Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til de personer sikkerhedsbruddet omfatter og til myndigheder (Datatilsynet og Sundhedsstyrelsen)
 • Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede (dvs patienter) og andre
 • Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder
 • Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter.
 • Statistiske undersøgelser og videnskabelig forskning

 

Frivillighed

Når Øjenlægernes Hus indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give personoplysninger til Øjenlægernes Hus. Konsekvensen af ikke at give Øjenlægernes Hus personoplysningerne kan være, at vi ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder, at vi i nogle tilfælde ikke kan undersøge, diagnosticere eller behandle dig.

Kilder

I nogle tilfælde indsamler vi personoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks. sygehuse, henvisende læge eller ved opslag i elektroniske journalsystemer og i det Fælles medicinkort (FMK). Vi behandler de modtagende oplysninger i overensstemmelse med denne privatlivspolitik.

Videregivelse af personoplysninger

Idet omfang det er nødvendigt for den konkrete undersøgelse, diagnosticering eller behandling af dig, vil dine personoplysninger blive videregivet og delt med følgende modtagere:

 • Der videregives oplysninger til andre sundhedspersoner, hvis det er nødvendigt af hensyn til et aktuelt behandlingsforløb
 • Ved epikriser (lægebreve) videregives oplysninger til den henvisende læge og i visse tilfælde det henvisende sygehus
 • Ved henvisning af patienter videregives oplysninger til de sundhedspersoner, hvortil henvisningen er sendt.
 • Ved udstedelse af recepter videregives oplysninger til landets apoteker og Lægemiddelstyrelsen via receptserveren (Dvs til FMK, det Fælles Medicinkort).
 • Ved indberetning af laboratorieprøver videregives prøverne til sygehuslaboratorierne
 • Der videregives oplysninger til andre myndigheder, kliniske kvalitetsdatabaser, Det Danske Vaccinationsregister, Styrelsen for Patientsikkerhed, Det Fælles Medicinkort, Politiet, Sociale myndigheder, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i det omfang, at der foreligger en pligt hertil ifølge gældende lovgivning.
 • Du har som patient adgang til dine egne oplysninger (egen-acces)
 • Ved indberetning af oplysninger i forbindelse med afregning for patientbehandling videregives oplysninger til de regionale afregningskontorer
 • I særlige tilfælde videregives oplysninger til pårørende
 • Til forsikringsselskaber hvis du skriftligt giver lov til dette.

Lovgrundlag for behandling og videregivelse af personoplysninger

Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er:

 • Til brug for den almindelige patientbehandling indsamles, behandles og videregives almindelige personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c) og (d), mens de følsomme personoplysninger indsamles, behandles og videregives i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(c) og (h).
 • Herudover er vi forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig ved den almindelige patientbehandling i medfør af autorisationslovens kap. 6, bekendtgørelse om sundhedspersoners journaler (journalføringsbekendtgørelsen) særligt §§ 5-10, samt sundhedslovens kap. 9.
 • Helbredsoplysninger til brug for videre behandling ved henvisning af patienter videregives efter reglerne i Overenskomst om speciallægehjælp §§ 20-23 samt sundhedsloven.
 • Indberetning af laboratorieprøver til sygehuslaboratorier sker efter reglerne i Sundhedsstyrelsens vejledning om håndtering af parakliniske undersøgelser i medfør af autorisationsloven.
 • Oplysninger til brug for afregning for patientbehandling fremsendes en gang pr. måned til regionens afregningskontor efter reglerne i Overenskomst om speciallægehjælp § 49 og sundhedsloven.
 • Medicinordinationer på recepter sendes via IT-tjenesten receptserveren efter reglerne i sundhedslovens kap. 42 og bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler særligt kap. 3.
 • Kliniske patientdata videregives til kliniske kvalitetsdatabaser efter reglerne i sundhedslovens §§ 195-196 og bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til kliniske kvalitetsdatabaser m.v. Data kan også videregives på baggrund af et konkret samtykke fra dig som patient.
 • Epikriser, som er et kort sammendrag af patientens sygehistorie og behandlingsforløb sendes til henvisende læge og i nogle tilfælde til henvisende sygehus efter reglerne i sundhedslovens kap. 9.
 • Dine personoplysninger videregives alene til forsikringsselskaber med dit forudgående samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a) og 9(2)(a).
 • Dine personoplysninger videregives alene til dine pårørende med dit forudgående samtykke efter reglerne i sundhedslovens § 43.
 • Ved afdøde patienter kan visse personoplysninger videregives til afdødes nærmeste pårørende, afdødes alment praktiserende læge og den læge, der havde afdøde i behandling efter reglerne i sundhedslovens § 45.

Tilbagekaldelse af samtykke. Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse baseret på samtykke.

 Brug af databehandlere

Dine personoplysninger behandles og opbevares i et elektronisk journalsystem (EG Clinea) i Øjenlægernes Hus. Af hensyn til bla backup behandles og opbevares vores journaler også hos vores eksterne databehandler, som opbevarer dem på vegne af og efter instruks fra Øjenlægernes Hus.

Opbevaringsperiode

Øjenlægernes Hus opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at varetage de overfor angivne formål. Øjenlægernes Hus har dog i henhold til journalføringsbekendtgørelsen pligt til at opbevare disse i minimum 10 år efter seneste tilførsel til journalen. Der kan opstå tilfælde hvor Øjenlægernes Hus er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet. Det betyder også, at data mere end 10 år gamle kan være slettet.

Personoplysninger givet i forbindelse med booking af tid on-line via hjemmesiden til lørdagsbookinger slettes de indtastede personoplysninger 1 uge efter konsultationen har fundet sted.

Personoplysninger givet i forbindelse med booking on-line via EG Clineas patientportal overføres til systemet EG Clinea, som er Øjenlægernes Hus’s databehandler. Her opbevares de jvf journalføringsbekendtgørelsens pligt om opbevaring.

Dine rettigheder

Du har – med lovgivningens begrænsninger – visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning (”profilering”).

Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte Øjenlægernes Hus.

Adresseoplysninger på Øjenlægernes Hus

Øjenlægernes Hus

Store Kannikestræde 16

1169 København K

Tlf. 70221232

Dato: 15/5 – 2018